ဗံုးကြဲေသဆံုးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ကို ဗိုလ္မႉးရာထူးသံုးစြဲမႈ တပ္မေတာ္ကန္႔ကြက္ | DVB