သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး လူ ၁၀၀ ခန္႔ သထံုတြင္ ဆႏၵျပ | DVB