ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္မည့္ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ကို တိတိက်က်ခန္႔မွန္းႏုိင္မည့္ ဒ႐ုန္္း (႐ုပ္သံ) - DVB