စြန္႔ပစ္ပလတ္စတစ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စကိတ္ဘုတ္ျပား (႐ုပ္သံ) - DVB