ဆိုးရြားသည့္ရာသီဥတုေၾကာင့္ Y-8 ေလယာဥ္ပ်က္က်ရဟု တပ္မေတာ္ေၾကညာ | DVB