ေရွးေဟာင္းပစၥည္းဟု ယူဆရသည့္ ေရႊထည္မ်ားကို စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရထံ လာအပ္ - DVB