မေကြးတိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ ၆ ၿမိဳ႕ ေရႀကီးေန၊ လူ ၃ ေသာင္းခန္႔ ေရႊ႕ေျပာင္း - DVB