ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ေရေဘးလြတ္ရာေျပာင္းေရႊ႕ - DVB