ေရနံ အေရာင္းအဝယ္ ရပ္ဆိုင္းထားသျဖင့္ ေရနံေမွာ္ကို မီီွခိုလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအခက္ၾကံဳ | DVB