မိေက်ာင္းလက္မွ လြတ္ေသာ္လည္း ျခေသၤ့ ၂ ေကာင္ ကိုက္သတ္ခံခဲ့ရသည့္ ျမင္းက်ား (႐ုပ္သံ) - DVB