ေကာ့ေသာင္းတြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္၊ လူေနအိမ္ႏွင့္သစ္ပင္မ်ားလဲၿပဳိ (သတင္းဓာတ္ပံု) | DVB