ကက္ရွ္မီးယားျပည္နယ္တြင္ ဘတ္စ္ကားတစီး ေခ်ာက္ထဲက်၊ ဟိႏၵဴဘုရားဖူး ၁၆ ဦး ေသဆုံး - DVB