ေရေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ သတိျပဳလိုက္နာရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရွားရန္အခ်က္မ်ား (ဓာတ္ပံု) - DVB