၉ ႏွစ္အရြယ္ ေမြးစားေျမးကို အႀကိမ္ႀကိမ္အဓမၼျပဳက်င့္သည့္ အဖိုးျဖစ္သူအား ဖမ္းဆီး - DVB