အာဆင္နယ္တြင္ ဆက္ရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ဟု ဆန္းခ်က္ဇ္ေျပာ - DVB