ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေတာင္းပန္စာလက္ခံရရွိေၾကာင္း ကာခ်ဳပ္႐ံုးထုတ္ျပန္ - DVB