တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္ - DVB