ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေျမသားနိမ့့္ဆင္းၿပီး အိမ္ ၄လံုးၿပိဳက် - DVB