တ႐ုတ္တြင္ ေမ်ာက္အုပ္စု အလုိက္ခံရသျဖင့္ ခရီးသြားတဦး ေသဆံုး - DVB