႐ုရွားကေျခသည္မ်ား၏ ထူးျခားေရေအာက္ တုိင္ပတ္အက (ဓာတ္ပုံ) - DVB