ဆားလင္းႀကီးတြင္ ျမစ္ေရ၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္ႀကံဳ - DVB