ဖမ္းဆီးခံသတင္းသမားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး မစၥယန္ဟီးလီးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး - DVB