လန္ဒန္တြင္ တညတည္း အက္ဆစ္ျဖင့္တိုက္ခုိက္မႈ ၅ မႈျဖစ္ - DVB