ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္း လူသတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေၾကာက္လန္႔ - DVB