တအာင္းတပ္ဖြဲ႔က ေခၚေဆာင္သြားသည့္ နမ့္ခမ္းရြာသားမ်ားအနက္ ဆရာမ ၁ ဦး ျပန္လြတ္လာ - DVB