အထက္မွ ေအာက္၊ ေအာက္မွ အထက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး - DVB