ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ေလ်ာင္နင္း ဦးေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာအုပ္ႀကီး စစ္ေရးေလ့က်င့္ (႐ုပ္သံ) - DVB