အမဲေသြးမ်ားတြင္ ေဖာ္မလင္ပါရွိေၾကာင္း အက္ဖ္ဒီေအ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ - DVB