သီေပါတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ အဆုတ္နာေရာဂါျဖစ္ႏႈန္း ျမင့့္တက္ဟုဆို - DVB