က်ဳိင္းတံုတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ကဲြ ကေလးမ်ားကို အခမဲ့ ခဲြစိတ္ကုသေပးမည္ - DVB