ေရးၿမိဳ႕နယ္ အေအးခန္းစက္႐ံုမွ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းလာ - DVB