တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္အားေပး (ဓာတ္ပုံ) - DVB