ေဆးလိပ္ေသာက္သည္ကို ျပန္တိုင္သည့္အေဒၚအား မုဒိမ္းက်င့္သတ္ခဲ့သည့္ တူျဖစ္သူကို ဖမ္းဆီး - DVB