ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႔က အုိင္အက္စ္ကို ေျမျပင္၊ ေဝဟင္ စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲပုံ ထုတ္လႊင့္ျပသ (႐ုပ္သံ) - DVB