ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ဖုန္းလုေျပးသူ ၂ ဦးအား တံု႔ျပန္တိုက္ခိုက္သည့္႐ုပ္သံ ပ်ံ႔ႏွံ႔ - DVB