ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ေက်ာင္း ၁၇၈ ေက်ာင္း ပိတ္ထား - DVB