ကုိယ္တုိင္စုိက္ပ်ဳိးၾကတဲ့ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းက ကေလးငယ္ေလးမ်ား - DVB