ထိုင္း ေရႊဆုိင္တခုတြင္ ေရႊဆြဲႀကိဳးမ်ဳိခ်ခုိးယူသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတဦး ဖမ္းမိ - DVB