သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အေရးေပၚလုံၿခဳံေရးအတြက္ ႐ုိးရွင္းသည့္လက္ေကာက္ (႐ုပ္သံ) - DVB