ပင္လယ္ထဲ ဘီကီနီေၾကာ္ျငာ႐ိုက္ရင္း ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးမည့္ေဘးမွ လြတ္သြားသည့္ ေမာ္ဒယ္ | DVB