ထုိင္းႏိုင္ငံသို႔ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္သမား ေစလႊတ္ေတာ႔မည္ - DVB