ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံပါက အလုပ္သမားကတ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္ - DVB