ျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူးဆိုရင္ ေရွ႕ဆံုးကဆႏၵျပတဲ့အထဲမွာ က်မပါမယ္ - ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္ - DVB