ထိုင္းတြင္ ၁၅ ရက္ အထူးအစီစဥ္ျဖင့္ အလုပ္သမားကတ္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ - DVB