ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ထိုင္းႏွင့္ ကန္ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား မင္းသု၀ဏ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္စီစဥ္ - DVB