သတင္းသမားမ်ားဖမ္းဆီးခံထားရသည့္အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရွင္းလင္း (႐ုပ္သံ) - DVB