သာသနာေတာ္သန္႔ရွင္းေရး ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ မဟနအဖြဲ႔ထံ သူရဦးေအာင္ကုိ ေလၽွာက္ထား - DVB