ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးဌာနတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား လုိအပ္ေန - DVB