လက္ပံေတာင္း ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးတိုးေပးရန္ ညိႇႏိႈင္းေန - DVB