ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အဖြဲ႔ ၆၁ ဖြဲ႔ ပူးတြဲေတာင္းဆုိ | DVB